استارت نزدن مگان

استارت نزدن مگان دلایل استارت نزدن استارت نزدن مگان : اول از همه مطمعا شوید که مشکل از باطری خودرو نباشد. درزپلاستیک فیوز راباپیچ گوشتی بازکرده واتصال فیوزیوز راچک میکنیم که قطع نباشد. ✅تشخیص تخصصی: سلکتور اهم متر را روی بوق میگذاریم ویک سرسوزن اهم مترراروی یکسرفلزی فیوز وسوزن دیگراهم مترراروی سردیگرفلزی فیوزمیگذاریم. ✅اگرصدای بوق ادامه مطلب