حمل خودرو بصورت شبانه روزی به تمامی نقاط با یدکش های مجهز به چرخگیر

پوشش دهی تمامی مناطق مشهد و شهرستان های خراسان رضوی

با بیش از ۲۰ خودروی امدادی نزدیک به شما