تست باطری

تست باطری

تست باطری

 برای تست باطری دستگاه تستر(اهم متر) رافعال وباتری را به مدت

۱۵ثانیه زیربارقرارداده وازروی صفحه نمایشگر تستر ولتاژ باتری راقرائت کنید.

? اگرباتری شارژکامل باشدنبایدولتاژ آن کمتر از۹/۶ولت گردد

❌ درغیراینصورت باتری معیوب است وبایدتعویض گردد.

☑️ دستگاه تستر راغیرفعال کرده و برگشت سریع ولتاژ را به حدنرمال از روD

صفحه نشانگرتستربررسی کنید، یک باتری سالم سریعا سطح ولتاژ را تا نزدیک حدنرمال بازیافت می کند.

? حداکثر افت ولتاژ ۰/۵ ولت کمتر از ولتاژ مجاز باتری است.?

☢️وضعیت باتری دشارژ :☢️

♨️فاسد شدن باتری.♨️

✅شل بودن یاسولفاته کردن ترمینال های باتری.

✅قطع بودن مداردردسته سیم آلترناتور.

❌مقاومت زیاددرمداراصلی شارژ باتری.???

 ⬅️ علت:↘️

?شل بودن تسمه آلترناتور(دینام).

?معیوب بودن آلترناتور.

?اتصال کوتاه بودن مدار در دسته سیم هنگام قرارداشتن کلید

?تمام مصرف کننده درحالت خاموشoff

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

باز کردن چت
پشتیبانی واتس آپ