تست باطری

تست باطری

تست باطری

 برای تست باطری دستگاه تستر(اهم متر) رافعال وباتری را به مدت

۱۵ثانیه زیربارقرارداده وازروی صفحه نمایشگر تستر ولتاژ باتری راقرائت کنید.

? اگرباتری شارژکامل باشدنبایدولتاژ آن کمتر از۹/۶ولت گردد

❌ درغیراینصورت باتری معیوب است وبایدتعویض گردد.

☑️ دستگاه تستر راغیرفعال کرده و برگشت سریع ولتاژ را به حدنرمال از روD

صفحه نشانگرتستربررسی کنید، یک باتری سالم سریعا سطح ولتاژ را تا نزدیک حدنرمال بازیافت می کند.

? حداکثر افت ولتاژ ۰/۵ ولت کمتر از ولتاژ مجاز باتری است.?

☢️وضعیت باتری دشارژ :☢️

♨️فاسد شدن باتری.♨️

✅شل بودن یاسولفاته کردن ترمینال های باتری.

✅قطع بودن مداردردسته سیم آلترناتور.

❌مقاومت زیاددرمداراصلی شارژ باتری.???

 ⬅️ علت:↘️

?شل بودن تسمه آلترناتور(دینام).

?معیوب بودن آلترناتور.

?اتصال کوتاه بودن مدار در دسته سیم هنگام قرارداشتن کلید

?تمام مصرف کننده درحالت خاموشoff

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.